مقالات


کمپانی SOT دستگاه اندازه گیری ABI /TBI


اندازه گیری خودکار فشار خون و استفاده از pulse-wave برای ارزیابی سفتی عروق در آترواسکلروز. (Massmann و همکاران 2017)

(Automated oscillometric blood pressure and pulse-wave acquisition for evaluation of vascular stiffness in atherosclerosis. (Massmann et al. 2017))


مطالعه دقت تشخیصی یک شاخص نوسان‌سنجی مچ پا-بازویی در بیماری شریانی محیطی: تأثیر خطاهای نوسان‌سنجی و پاهای کلسیفیه. (Herráiz-Adilo et al. 2016)

(Diagnostic Accuracy Study of an Oscillometric Ankle-Brachial Index in Peripheral Arterial Disease: The Influence of Oscillometric Errors and Calcified Legs. (Herráiz-Adilo et al. 2016))


پایایی interrater و intrarater photoplethysmography برای اندازه گیری فشار خون انگشت پا و شاخص انگشت بازویی در افراد مبتلا به دیابت. (Scanlon C. et al. 2012)

(Interrater and intrarater reliability of photoplethysmography for measuring toe blood pressure and toe- brachial index in people with diabetes mellitus. (Scanlon C. et al. 2012))


تشخیص فوتوپلتیسموگرافی بیماری انسداد شریانی محیطی اندام تحتانی: مقایسه ویژگی های زمان، دامنه و شکل پالس. (Allen J et al. 2005)

(Photoplethysmography detection of lower limb peripheral arterial occlusive disease: a comparison of pulse timing, amplitude and shape characteristics. (Allen J et al. 2005))


زمان پر شدن ورید با استفاده از پلتیسموگرافی هوا با زمان رفلاکس سیاهرگ صافن بزرگ با استفاده از دوپلکس ارتباط زیادی دارد. (لاتیمر و همکاران 2014)

(Venous filling time using air-plethysmography correlates highly with great saphenous vein reflux time using duplex. (Lattimer et al. 2014))


مصرف زمان برای آزمایش با استفاده از دستگاه نیمه خودکار AngE به طور قابل توجهی کمتر بود – یافته ای که از نظر اقتصادی مهم است، به ویژه در مراکز با حجم بالا و مطالعات اپیدمیولوژیک. «مایر، هیرشل، کلاین-وایگل، گیراردی، کوندی؛ 2019»

(Time consumption for testing was significantly lower using the semiautomated AngE-device – a finding that is economically important, especially in high volume centers and epidemiologic studies. “Mayr, Hirschl, Klein-Weigel, Girardi, Kundi; 2019”)


فشار پرفیوژن نوری بافت: ارزیابی ساده، قابل اعتمادتر و سریعتر از میکروسیرکولاسیون پدال در بیماری شریان محیطی. (هورستیک، مسنر، گراندمن، یالکین، وایسر، اسپینولا-کلاین؛ 2020)

(Tissue optical perfusion pressure: a simplified, more reliable, and faster assessment of pedal microcirculation in peripheral artery disease. (Horstick, Messner, Grundmann, Yalcin, Weisser, Espinola-Klein; 2020))