دسته: عروق وریدی

  • 4 بیماری عروق وریدی در پاها

    4 بیماری عروق وریدی در پاها

    ورید چیست و چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟ سیاهرگ یا وَرید در دستگاه گردش خون بدن، رگی است که خون را از اندام‌ها به قلب بازمی‌گرداند. در بعضی سیاهرگ‌ها دریچه‌هایی به نام لانه کبوتری وجود دارد که این دریچه‌ها کمک می‌کنند تا خون از اندام پایینی مانند دست‌ها و پاها بهتر به سمت قلب حرکت کنند. 1.ترومبوز ورید عمقی این بیماری زمانی اتفاق […]

  • 4 Venous vascular disease in the legs

    4 Venous vascular disease in the legs

    What is a vein and its function? Veinsare blood vessels in humans, that carry blood towards the heart. Most veins are equipped with one-way valves, to prevent blood flowing in the reverse direction. 1. Deep vein thrombosis (DVT) It occurs when a blood clot (thrombus) forms in one or more of the deep veins in […]