برچسب: LEAD

01:36 دقیقه مطالعه دیابت / عروق شریان
3 بیماری عروق شریانی در پا

بیماری عروق شریانی اندام های تحتانی اکثر بیماران مبتلا به Lower Extremity Artery Disease (LEAD) ....

wpadmin 4 مرداد 1401