ویدیو های آموزشی معرفی دستگاه های کامل سنجش عروقی شریان (ABI /TBI) و ورید کمپانی SOT اتریش

ویدیو های آموزشی معرفی دستگاه های یوروداینامیک و یوروفلومتر کمپانی MMT دانمارک

ویدیو های آموزشی معرفی دستگاه تحریک عصبی STIVAX کمپانی Biegler اتریش

ویدیو های آموزشی معرفی دستگاه لیزر کم توان کمپانی Heltschl آلمان