محصولات

دستگاه اندازه گیری ABI-TBI و تشخیص بیماریهای عروقی
دستگاه یورودینامیک و یوروفلومتر
درمان واریس سطحی و تلانژکتازی
جوراب واریس
 دستگاه اندازه گیری TCPO2 (TCOM)